مهاجرت دائم به کانادا از طریق نزدیکی اعضای خانواده – Family Reunificatio

دولت کانادا در راستای ارزش گذاری به چارچوب خانواده براساس ارزش‌ها و سنن کانادایی ، برنامه هایی برای نزدیکی اعضای خانواده ها را در سیاست های مهاجرتی خود قرارداده است. در این راستا شهروندان و افرادی که در کانادا مقیم دائم هستند می‌توانند تحت شرایط خاصی برخی اعضای خانواده خود را تحت تکفل (Sponsor) قرار داده و به کانادا بیاورند.عمده افراد واجد شرایط شامل همسر،‌فرزندان، والدین، نوه ها،‌ پدربزرگها و مادربزرگها و خواهران و برادران (مجرد و زیر ۱۸ سال و یتیم)‌ میباشند.در صورتیکه کفیل کانادایی هیچگونه فامیلی زنده در کانادا نداشته باشد و همچنین از اقوام ذکر شده در فوق کسی در قید حیات نباشد که بتوان وی را تحت تکفل قرار داد،‌ قانون اجازه می‌دهد که شخص پیگیری خارج از لیست اقوام فوق تحت تکفل قرار گیرد. به جز تکفل همسر، در بقیه موارد کفیل کانادایی بایستی اثبات کند که از لحاظ مالی می‌تواند اعضای خانواده مربوطه را تحت حمایت خود قرار دهد بدون اینکه از کمکهای دولتی استفاده کند. همچنین این تکفل، تعهداتی را برای کفیل ایجاد می‌کند که بعضا می‌تواند تا سالیان متمادی بعد برعهده کفیل باقی بماند. فرزند خواندگی (‌Adoption) نیز بدلیل اینکه باعث ایجاد پیوندهای خانوادگی جدیدی بین والدین و فرزند جدید می‌شود جزو برنامه های مهاجرتی خانوادگی محسوب میگردد.